English

Elekta AB:s styrelse utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ansvarar för Elekta AB:s organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen består av nio ledamöter. Styrelsen består av Laurent Leksell, som även är styrelsens ordförande, Annika Espander Jansson, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström. Det finns varken suppleanter eller arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Chefsjuristen fungerar som styrelsens sekreterare.

Styrelsens sammansättning uppfyller tillämpliga krav på oberoende, då sex av de nio styrelseledamöterna har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och större aktieägare. Dessa sex är Annika Espander Jansson, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström.

Ansvar

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, bolagskoden samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen ansvarar för Elekta AB:s organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Detta inkluderar att utse en verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I styrelsens ansvar ingår även att:

 • Fastställa övergripande mål och strategier
 • Fastställa riktlinjer för uppträdande i samhället i syfte att säkerställa långsiktig värdeskapande förmåga
 • Tillse att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är utsatt för
 • Tillse att det finns tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna regler
 • Säkerställa att bolagets informationsåtergivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig

Arbetsordningen för styrelsen fastställer att styrelsen ska:

 • Hålla minst sju ordinarie möten per år
 • Fastställa finans- och valutapolicyer
 • Fastställa uppförandekod
 • Godkänna långsiktig plan och budget inklusive investeringsbudget
 • Godkänna investeringar och liknande, med belopp för transaktioner över 5 Mkr, om dessa transaktioner faller utanför den godkända investeringsbudgeten
 • Besluta om förvärv eller försäljning av fastigheter eller aktier, eller förvärv eller försäljning av tillgångarna, eller en större andel av tillgångarna, tillhörande ett annat företag
 • Besluta om bildandet och likvidation av dotterföretag
 • Fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman
 • Besluta om anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernchefen i enlighet med de av årsstämman godkända riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
 • Fastställa årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter

Styrelsen har inte fördelat något särskilt ansvar mellan styrelseledamöterna förutom de arbetsuppgifter styrelsen har delegerat till ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet.

Läs mer om styrelsens arbete, mötesnärvaro och ersättningar under 2017/18 i Elektas Bolagsstyrningsrapport

Laurent Leksell

Invald: 1972

Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet

Födelseår: 1952 
Utbildning: MBA och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm
Oberoende: Inte oberoende i förhållande till Bolaget eller Koncernledningen och, som bolagets största aktieägare, inte oberoende i förhållande till större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Handelshögskolan i Stockholm samt Leksell Social Ventures
Styrelseledamot: Internationella Handelskammaren (ICC)
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Grundare av Elekta och arbetande styrelseledamot från 2005 till 2013. Tidigare vd och koncernchef för Elekta under åren 1972 till 2005, samt bland annat biträdande professor och fakultetsledamot på Stockholms Handelshögskola, IFL och Insead, Fontainebleau samt gästforskare vid Harvard Business School

Cecilia Wikström

Invald: 2018

Styrelseledamot

Födelseår: 1965
Utbildning: Teologie kandidatexamen från Uppsala Universitet 
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen och oberoende i förhållande större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Beijer Alma AB (publ); Partistyrelse: Liberalerna 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Europaparlamentariker för Liberalerna; Riksdagsledamot (L); Seniorkonsult hos Michael Berglund Chefsrekrytering

Annika Espander Jansson

Invald: 2015

Styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet

Födelseår: 1964 Utbildning: Bachelor of Science i kemi från Uppsala Universitet/ University of Michigan och MBA i International Business Management från Uppsala Universitet 
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen och oberoende i förhållande större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot: Lifco AB, Esperio AB, Asperia AB samt Sjöbergstiftelsen 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: 25 års erfarenhet som rådgivare och investerare i ledande befattningar inom finansmarknad på bland annat Handelsbanken, Enskilda Securities och Catella. Även operativ erfarenhet från läkemedelsindustrin (Pharmacia) och för närvarande Partner på Captor Investment Management AB

Caroline Leksell Cooke

Invald: 2017

Styrelseledamot

Födelseår: 1981
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet, studerat marknadsföring på Wharton School vid University of Pennsylvania samt vid Columbia Business School
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och inte oberoende i förhållande större aktieägare
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Leksell Social Ventures investeringsutskott samt styrelseordförande i Bonit Invest S.A./N.V
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Omfattande erfarenhet från områdena digital strategi, kommunikation och teknologi och är för närvarande ansvarig för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på Google

Johan Malmquist

Invald: 2015

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Födelseår: 1961 
Utbildning: Civilekonomexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm 
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen och oberoende i förhållande större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Tingstad AB Styrelseledamot: Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, SCA AB, Trelleborg AB och Getinge AB 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin, bland annat som vd och koncernchef i Getinge AB mellan 1997 och 2015. Dessförinnan olika befattningar inom Getingekoncernen och Electrolux-koncernen

Tomas Puusepp

Invald: 2013

Styrelseledamot

Födelseår: 1955 
Utbildning: Elektroingenjör, studier i fysik vid KTH i Stockholm och vid Stockholms universitet samt Management (IEP) vid IMD i Lausanne 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Global Medical Investments GMI AB 
Styrelseledamot: Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och Permobil AB 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Olika positioner vid Forskningsinstitutet för atomfysik, Scanditronix och Ericsson innan han anställdes på Elekta 1988. Allt sedan dess har Tomas Puusepp haft olika chefspositioner inom Elekta, bland annat som chef för Elektas verksamhet inom neurokirurgi, vd för Elektas dotterbolag i Nordamerika, global chef för Elektas försäljnings-, marknadsförings- och serviceverksamhet, samt vd och koncernchef under räkenskapsåren 2005/06 till 2013/14 och under 2015/16

Wolfgang Reim

Invald: 2011

Styrelseledamot

Födelseår: 1956 
Utbildning: Master of Science i naturvetenskap och teknologie doktor i fysik från teknologiska institutet ETH i Zürich 
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen och oberoende i förhållande större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Ondal Medical Systems GmbH och DORC B.V. 
Styrelseledamot: GN Store Nord A/S, Klingel GmbH och Medlumics S.L. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Oberoende konsult med inriktning på medicinteknikbranschen. Vd för Dräger Medical AG fram till och med 2006. Från 1986 till 2000 på Siemens, bland annat som vd för Siemens Ultrasound Division och chef för Special Products Division

Jan Secher

Invald: 2010

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Födelseår: 1957 
Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings universitet 
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Peak Management AG 
Styrelseledamot: European Chemical Industry Council från oktober 2014 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Vd och koncernchef för Perstorp AB från september 2013. Tidigare vd och koncernchef i Ferrostaal AG från 2010 till 2012, operativ partner på den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London från 2009 till 2010, vd för Clariant AG i Basel från 2006 till 2008 samt koncernchef för SICPA i Lausanne från 2003 till 2005. Dessförinnan en rad ledande positioner inom ABB-koncernen under åren 1982 till 2002

Birgitta Stymne Göransson

Invald: 2005

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Födelseår: 1957 
Utbildning: MBA från Harvard Business School och civilingenjörsexamen i kemi/bioteknik från KTH 
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernledningen och oberoende i förhållande större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Medivir AB (fram till och med maj 2016), HL Display och Stiftelsen KFUM Fryshuset 
Styrelseledamot: Pandora AS, Rhenman & Partners Asset Management AB, Midsona AB, Bioinvent International AB och Sophiahemmet, samt Capio AB sedan maj 2016 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Vd och koncernchef för Memira 2010 till 2013, vd för Semantix koncernen 2005 till 2009 och COO/ CFO för Telefos 2001 till 2005. Dessförinnan en rad ledande positioner inom bland annat Åhléns AB, Gambro och McKinsey & Co.

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com