English

Elekta AB:s styrelse utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ansvarar för Elekta AB:s organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen består av åtta ledamöter. Styrelsen består av Laurent Leksell, som även är styrelsens ordförande, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström. Det finns varken suppleanter eller arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Chefsjuristen fungerar som styrelsens sekreterare.

Styrelsens sammansättning uppfyller tillämpliga krav på oberoende, då fem av de åtta styrelseledamöterna har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och större aktieägare. Dessa fem är Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström.

Ansvar

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, bolagskoden samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen ansvarar för Elekta AB:s organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Detta inkluderar att utse en verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I styrelsens ansvar ingår även att:

 • Fastställa övergripande mål och strategier
 • Fastställa riktlinjer för uppträdande i samhället i syfte att säkerställa långsiktig värdeskapande förmåga
 • Tillse att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är utsatt för
 • Tillse att det finns tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna regler
 • Säkerställa att bolagets informationsåtergivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig

Arbetsordningen för styrelsen fastställer att styrelsen ska:

 • Hålla minst sju ordinarie möten per år
 • Fastställa finans- och valutapolicyer
 • Fastställa uppförandekod
 • Godkänna långsiktig plan och budget inklusive investeringsbudget
 • Godkänna investeringar och liknande, med belopp för transaktioner över 5 Mkr, om dessa transaktioner faller utanför den godkända investeringsbudgeten
 • Besluta om förvärv eller försäljning av fastigheter eller aktier, eller förvärv eller försäljning av tillgångarna, eller en större andel av tillgångarna, tillhörande ett annat företag
 • Besluta om bildandet och likvidation av dotterföretag
 • Fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman
 • Besluta om anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernchefen i enlighet med de av årsstämman godkända riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
 • Fastställa årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter

Styrelsen har inte fördelat något särskilt ansvar mellan styrelseledamöterna förutom de arbetsuppgifter styrelsen har delegerat till ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet.

Läs mer om styrelsens arbete, mötesnärvaro och ersättningar under 2019/20 i Elektas Bolagsstyrningsrapport

Laurent Leksell

Invald: 1972

Styrelseordförande och Ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Födelseår: 1952 
Utbildning: MBA och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Leksell Social Ventures, Handelshögskolan i Stockholm
Styrelseledamot: Internationella Handelskammaren (ICC)
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Grundare av Elekta och arbetande styrelseledamot från 2005 till 2013. Tidigare vd och koncernchef för Elekta under åren 1972 till 2005. Samt, bland annat, biträdande professor och fakultetsledamot på Stockholms Handelshögskola, IFL och Insead, Fontainebleau samt gästforskare vid Harvard Business School.

 

Cecilia Wikström

Invald: 2018

Styrelseledamot och Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Födelseår: 1965
Utbildning: Teologie kandidatexamen från Uppsala universitet 
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförpande: EIPA (the European Institute of Public Administration in Maastricht. Styrelseledamot: Beijer Alma AB och Örebro universitet
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Senior rådgivare hos Prime Weber Shandwick. Europaparlamentariker från 2009 till 2019, riksdagsledamot från 2002 till 2009, präst inom Svenska kyrkan sedan 25 år bland annat som domkyrkokaplan och studentpräst samt seniorkonsult hos Michaël Berglund Chefsrekrytering. Författare till ledarskapsböcker, varav den ena blev årets bok i kategorin ledarskap 2004.

 

Caroline Leksell Cooke

Invald: 2017

Styrelseledamot och Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Födelseår: 1981
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet, studerat marknadsföring på Wharton School vid University of Pennsylvania samt vid Columbia Business School
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Bonit Invest S.A./N.V.
Styrelseledamot: Leksell Social Ventures investeringsutskott
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Erfarenhet från områdena digital strategi, kommunikation och teknologi. För närvarande ansvarig för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på Google.

 

Johan Malmquist

Invald: 2015

Styrelseledamot och Ledamot i revisionsutskottet

Födelseår: 1961 
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Getinge AB och Arjo AB
Styrelseledamot: Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Trelleborg AB samt Stena Adactum AB
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Erfarenhet från den medicintekniska industrin, bland annat som vd och koncernchef i Getinge AB mellan 1997 och 2015. Dessförinnan olika befattningar inom Getingekoncernen och Electroluxkoncernen

 

Wolfgang Reim

Invald: 2011

Styrelseledamot och Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Födelseår: 1956 
Utbildning: Master of Science och doktor i fysik från teknologiska institutet ETH i Zürich
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Ondal Medical Systems GmbH
Styrelseledamot: GN Store A/S, LAP GmbH och Audeering GmbH
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Vd för Amann Girrbach AG sedan 2020. Oberoende konsult med inriktning på medicinteknikbranschen Samt interim vd för DORC BV under 2016 och Ondal Medical Systems under 2013. Dessförinnan vd för Dräger Medical AG från 2000 till 2006. Från 1986 till 2000 på Siemens, bland annat som vd för Siemens Ultrasound Division (1998–2000) och chef för Special Products Division (1995–1998).

 

Jan Secher

Invald: 2010

Styrelseledamot och Ledamot i revisionsutskottet

Födelseår: 1957 
Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings universitet, Sverige
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: Peak Management AG
Styrelseledamot: IKEM (Innovation and Chemical Industries in Sweden) från maj 2016 och European Chemical Industry Council från oktober 2014
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Vd och koncernchef för Perstorp Holding AB från september 2013. Tidigare vd och koncernchef i Ferrostaal AG från 2010 till 2012, operativ partner på den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London från 2009 till 2010, vd för Clariant AG i Basel från 2006 till 2008 samt koncernchef för SICPA i Lausanne från 2003 till 2005. Dessförinnan
en rad ledande positioner inom ABB-koncernen under åren 1982 till 2002

 

Birgitta Stymne Göransson

Invald: 2005

Styrelseledamot och Ordförande i revisionsutskottet

Födelseår: 1957 
Utbildning: MBA från Harvard Business School och civilingenjörsexamen i kemi/bioteknik från KTH, Sverige
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare
Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande: MAG Interactive AB och BCB Medical Oy
Styrelseledamot: Pandora AS, Enea AB och Leo Pharma
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Vd och koncernchef för Memira 2010 till 2013, vd för Semantix koncernen 2005 till 2009 och COO/CFO för Telefos 2001 till 2005. Dessförinnan ledande positioner inom bland annat McKinsey, Gambro och Åhléns

 

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com