English

CAGR, Genomsnittlig årlig tillväxttakt

Genomsnittlig årsavkastning under en given tidsperiod överstigande ett år.

Days sales outstanding, DSO

Summan av kundfordringar och upplupna intäkter minus förskott från kunder och förutbetalda intäkter i förhållande till tolv månaders rullande nettoomsättning dividerat med 365.

EBITA

Rörelseresultat plus avskrivningar på immateriella tillgångar.

EBITDA

Rörelseresultat plus avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.

Eget kapital per aktie

Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till antalet aktier vid årets slut (exklusive aktier i eget förvar).

Förädlingsvärde per anställd

Rörelseresultat med tillägg för löner, ersättningar och sociala kostnader samt kostnad för incitamentsprogram i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde efter investeringar i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier.

Kassagenerering

Kassaflöde efter löpande investeringar i förhållande till arets resultat justerat för årets avskrivningar.

Medelantal anställda

Totalt antal under året betalda arbetstimmar dividerat med normal årsarbetstid.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel.

Orderingång, brutto

Nya orderbokningar under en period.

Orderingång, netto

Nya orderbokningar under en period, justerat för avbokningar, borttagna order samt valutaeffekter.

Operativ kassagenerering

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med EBITDA.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande.1)

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.1)

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Rörelsekapital

Kortfristiga räntefria tillgångar minus kortfristiga räntefria skulder, exklusive aktuell skatt och derivatinstrument.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till totalt eget kapital.

Soliditet

Totalt eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med räntefria skulder.

Täckningsbidrag per region

Nettoomsättning minus kostnader för sålda produkter samt kostnader direkt hänförliga till respektive region.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning.

Vinst per aktie

Arets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier (exklusive aktier i eget förvar). 

 

1) Genomsnitt beräknas på de senaste fem kvartalen.

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com

Kira Haapanen

Investor Relations Manager

kira.haapanen@elekta.com