English

Elekta etablerade ett obligationsprogram (MTN-program) med en låneram om 5 miljarder kronor i mars 2015. Emmitent för obligationsprogrammet är Elekta AB (publ) och programmet möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.

Prospektet som upprättats i anslutning till etableringen av MTN-programmet är godkänt av Finansinspektionen och finns tillgängligt nedan

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com

Kristin Westberg

IR Manager

kristin.westberg@elekta.com