English

Enligt beslut vid Elektas (EKTA-B.ST) årsstämma 2020 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2021 genom att kontakta de röstmässigt största aktieägarna utöver den eller de aktieägare som ordföranden själv representerar. Denna procedur beskrivs utförligt i kallelsen till årsstämman 2020.

Valberedningen består av:

  • Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Filippa Gerstädt, utsedd av Nordea Fonder
  • Javiera Ragnartz, utsedd av SEB Fonder
  • Tomas Risbecker, utsedd av AMF och AMF Fonder

Valberedningen kommer att inom sig utse en ordförande.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag för beslut av årsstämman 2021 gällande:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
  • Arvoden till styrelsen
  • Extern revisor samt arvode till revisorn
  • Förändring av procedur for utseende av valberedning, i den mån det anses erforderligt

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det med e-post, senast 1 juni 2021, till valberedningen@elekta.com eller med brev till:

Elekta AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 7593
103 93 Stockholm

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com