English

Enligt beslut vid årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av de per sista
augusti fyra största aktieägarna utöver de aktieägare som ordföranden själv representerar.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

  • Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Filippa Gerstädt, utsedd av Nordea Fonder
  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur fonder

Valberedningens uppgift är att lämna förslag för beslut av årsstämman 2020 gällande:

  • ordförande vid årsstämman
  • styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
  • arvoden till styrelsen, extern revisor samt arvode till revisorn, och
  • om erforderligt förändring av procedur for utseende av valberedning.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det senast den 1 juni 2020 med e-post till valberedningen@elekta.com eller med brev till:
Elekta AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 7593
103 93 Stockholm

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com

Kristin Westberg

IR Manager

kristin.westberg@elekta.com