English

Revisorerna kontrollerar styrelsens samt vd och koncernchefs arbete, granskar och reviderar räkenskaperna samt informerar årsstämman och styrelsen.

Vid årsstämman 2018 omvaldes PwC till extern revisor med Johan Engstam som huvudansvarig revisor. PwC har varit Elekta ABs externa revisor sedan årsstämman 2012.

Huvudansvarig revisor

Johan Engstam är född 1966 och är auktoriserad revisor. Han har inga uppdrag i andra företag som påverkar hans oberoende som revisor i Elekta.

Ansvar

Revisionsuppdraget omfattar revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Elekta AB, förslaget till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Elekta AB. I revisionsuppdraget ingår även en granskning av huruvida de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Läs mer om revisorernas arbete under 2018/19 i Elektas senaste Bolagsstyrningsrapport.

Läs mer om revisorernas arvode i not 10 i den senaste årsredovisningen.

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com