English

Revisorerna kontrollerar styrelsens samt vd och koncernchefs arbete, granskar och reviderar räkenskaperna samt informerar årsstämman och styrelsen.

Vid årsstämman 2019 omvaldes Ernst & Young AB till extern revisor med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor.

Ansvar

Revisionsuppdraget omfattar revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Elekta AB, förslaget till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Elekta AB. I revisionsuppdraget ingår även en granskning av huruvida de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Läs mer om revisorernas arbete under 2019/20 i Elektas senaste Bolagsstyrningsrapport.

Läs mer om revisorernas arvode i not 10 i den senaste årsredovisningen.

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com