English

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet utses av Elektas styrelse och bereder frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, utvärderar program för rörlig ersättning och tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Sammansättning

Ersättningsutskottet består av tre ledamöter utsedda av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år. Utskottet består av Laurent Leksell, som även är utskottets ordförande, Caroline Leksell Cooke, Wolfgang Reim och Cecilia Wikström. Förutom utskottsledamöterna deltar också vd, koncernens HR-chef samt Chief Compliance and Integrety Officer och Global Sustainability Manager vid utskottets möten. Koncernens ersättningschef fungerar som utskottets sekreterare.

Ansvar

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Gällande hållbarhetsfrågor ska utskottet bland annat utvärdera åtgärder för att stärka företagskulturen avseende bolagets samhällsansvar i ljuset av dess uppförandekod samt föreslå mål och visioner för den verkställande direktören gällande hållbarhet.

Läs mer om utskottet arbete, mötesnärvaro etcetera under det senaste räkenskapsåret i Elektas Bolagsstyrningsrapport

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com

Kira Haapanen

Investor Relations Manager

kira.haapanen@elekta.com