English

Årsstämma 2021

Elektas årsstämma kommer att hållas den 25 augusti.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att genomföras med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Inför stämman kommer en presentation av Elekta’s vd och koncernchef, Gustaf Salford, inklusive en intervju med Gustaf Salford och styrelsens ordförande, Laurent Leksell, att publiceras på webbplatsen

Dokument årsstämma 2021

Elekta årsredovisning 2020/21

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com

Kira Haapanen

Investor Relations Manager

kira.haapanen@elekta.com